•  
Trở về Tempesta Cosmopolitan
Màu sắc (00E)
Mã tham chiếu 2757800E
EAN 4005176895760

Mô tả sản phẩm



Bản vẽ kích thước

(00E) Xem

Bản vẽ tương quan/danh sách linh phụ kiện

(00E) Xem

Sơ đồ lưu lượng áp lực nước

(00E) Xem

Bản vẽ CAD

3D DXF-Data (00E) Tải về
2D DXF-Data (00E) Tải về
2D DWG-Data (00E) Tải về