•  

Udržateľná výroba

Veškeré továrny GROHE po celém světě splňují přísné standardy ohleduplnosti vůči životnímu prostředí, zdraví a bezpečnosti

Pod pojmem „udržitelnost“ se u velké mezinárodní společnosti jakou je GROHE ukrývá mnoho aspektů a energeticky efektivní výroba je jedním z nich. Společnost Grohe AG provozuje tři továrny v Německu a tři v zahraničí a je zavázána vyrábět své produkty s co největším ohledem na životní prostředí, a to společně s důrazem na ekonomické aspekty výroby. V souladu s tímto závazkem společnost GROHE neustále zdokonaluje veškeré pracovní postupy a výrobní procesy tak, aby vždy splňovaly požadavky na ohleduplnost vůči životnímu prostředí, zdraví a bezpečnost.

Jelikož je společnost GROHE předním světovým výrobcem sanitární techniky, chápeme svou odpovědnost jít vzorem celému průmyslu a zaujímáme proaktivní přístup k současným ekologickým, ekonomickým a sociálním výzvám. Veškeré továrny GROHE po celém světě podléhají centrálně řízeným požadavkům a procedurám na řízení vztahu k životnímu prostředí, zdraví a bezpečnosti. Místní nařízení jsou rovněž velmi důležité, a jejich plnění je ověřováno prostřednictvím pravidelných interních i externích auditů zdravotních a bezpečnostních prvků. Všechny centrály a továrny v Evropě byly již v roce 2003 certifikovány dle standardu ISO 14001, což je nejvýznamnější mezinárodní standard pro systémy řízení vztahu k životnímu prostředí. Továrna v thajském Klaengu certifikaci získala v roce 2004. Systém řízení kvality společnosti získal certifikaci ISO 9001 v roce 1992. V listopadu 2011 získaly všechny továrny v Německu, Portugalsku a Thajsku certifikaci OHSAH 18001:2007 potvrzující splnění předního světového standardu systémů řízení bezpečnosti práce na pracovišti.

Pokračující úsilí v oblasti životního prostředí

Ochranu životního prostředí při výrobě zajišťujeme efektivním využíváním energie a přírodních zdrojů, minimalizací odpadu, vysokou mírou recyklace, nízkou spotřebou vody a ochranou klimatu. Společnost GROHE začala měřit svou uhlíkovou stopu již v roce 2007. Toto úsilí se původně vztahovalo k továrnám, avšak v roce 2010 bylo rozšířeno i na logistické procesy. V roce 2011 začala společnost měřit rovněž uhlíkovou stopu všech svých světových distributorů.

Již mnoho let skupina GROHE Group úspěšně opakovaně zvyšuje míru recyklace. To platí především pro továrny v zahraničí. Odpad, který vzniká při tavení produktů v pecích, je téměř zcela opakovaně použit nebo roztaven a interně recyklován. Téměř všechen šrot, hobliny a slitky je možné roztavit a recyklovat přímo během výrobního procesu. Plastové součásti jsou zpravidla rozlámány a opětovně využity ve stejném stroji.

Zásobovací jednotky společnosti GROHE kladou velký důraz na udržitelnost. Soustředí se na dodržování etického kodexu dodavatele, analýzu několika různých hodnocení a auditorských schémat, která jsou zaručena podpisem závazku ke shodě s výše uvedenými požadavky ze strany dodavatelů a poskytovatelů služeb. Dodavatelé jsou tak zavázání dodržovat standardy společnosti GROHE týkající se ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.

Efektivní využití energií a omezených zdrojů je důležitou součástí produktů GROHE nejen při jejich každodenním používání, ale také při jejich výrobě. Nové výrobní procesy a technologie, které jsou v rámci společnosti používány, vedly ke značnému snížení využití omezených zdrojů. Investice do ekologických opatření rovněž přinesly ekonomické úspory. To je patrné například v továrně GROHE v Hemeru, kde po instalaci rekuperačních tepelných systémů a nových odmašťovacích jednotek klesla roční spotřeba plynu o přibližně 20 %. O přibližně 20 % byla také snížena roční spotřeba elektrické energie prostřednictvím instalace komplexního ovládacího systému kompresorů a modernizace osvětlení tovární haly.

Tlakové lití stále zůstává nezbytnou součástí výroby vodovodních baterií a energie potřebná k tavení kovů je podstatným aspektem dopadu na životní prostředí. Společnosti GROHE se podařilo výrazně snížit energetickou náročnost tohoto procesu prostřednictvím efektivní rekuperace zbytkového tepla. Společnost GROHE rovněž implementovala několik programů zaměřených na snížení poměru mosazných prvků v bateriích. Výsledkem je snížení váhy jednopákové vanové baterie o 30 %.

Důraz na čistotu vody

S ohledem na to, že působení společnosti GROHE se točí kolem vody, hraje přísná kontrola znečištění vysoce důležitou roli na všech úrovních společnosti. Přísné německé limity na odpadní vody a znečišťující látky ve vzduchu aplikujeme také u továren v zahraničí. Riziko znečištění vody eliminují nepřetržité moderní monitorující technologie použitím chladicích maziv ve výrobním procesu. Ve své továrně v thajském Klaengu společnost GROHE zprovoznila čističku odpadních vod rostlinného původu, která provádí populaci mikroorganismů do rostlin. Odpadní jímka v továrně GROHE v Hemeru byla rovněž od základů modernizována. Společnost navíc neustále provádí opatření potřebná k minimalizaci dopadu na životní prostředí. Všechny továrny mají nouzové plány a provádějí pravidelná evakuační a požární cvičení. Zaměstnanci jsou rovněž vyškoleni pro případ úniku chemických látek.

Udržitelná výroba je ve společnosti GROHE zdůrazněna odhodláním chránit životní prostředí a bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců.

Súvisiace odkazy