•  

Podmínky členství a používání programu SMART

1. Účel a obsah

Používání mobilní aplikace „SMART Reader“ (dále „Aplikace“) vytvořené společností GROHE Aktiengesellschaft a/nebo jejími členy (dále „GROHE“) a webového portálu www.grohesmart.com (dále „Portál“) (Aplikace a Portál společně dále také jako „program SMART“) se řídí výhradně následujícími podmínkami používání (dále jen „podmínky“).


2. Technické podmínky a dostupnost Aplikace

Technické smluvní podmínky používání Aplikace se řídí separátními podmínkami používání, které jsou k dispozici ke stažení na příslušném místě (dále jen „technické podmínky“).

GROHE zajišťuje, aby byla Aplikace, Portál a informace jimi poskytované vždy k dispozici a úplné. Uživatel programu SMART se vzdává jakýchkoliv právních nároků na dostupnost a úplnost uvedených služeb.

GROHE nenese žádnou odpovědnost za nedostatky či poškození informací, softwaru či dat způsobených programem SMART, ani za správnost, úplnost a přesnost informací dostupných v Aplikaci či na Portálu.


3. Registrace a použití služeb

K přístupu a používání Aplikace a Portálu v rámci programu SMART je zapotřebí registrace. Registrovat se může jakákoliv právnická či zletilá fyzická osoba disponující oprávněním pro provozování živnosti Vodoinstalatérství, topenářství či jakékoliv jiné živnosti s obdobným zaměřením nebo mající takový předmět podnikání (dále jen „Oprávněná osoba“). Zaměstnanci (členové) nebo pověřené osoby Oprávněné osoby mohou registraci rovněž provést a sbírat bonusové body na účet SMART příslušné Oprávněné osoby. Bonusové body jsou vlastnictvím registrované Oprávněné osoby.

Na registraci a použití Aplikace nebo Portálu tímto nevzniká žádný právní nárok. GROHE si vyhrazuje právo odmítnout jakékoliv osobě registraci a přístup do programu SMART.

Pro registraci je nezbytné zadat veškeré požadované údaje do Portálu. Tyto údaje zahrnují zejména jméno a příjmení/název a další informace o osobě, která registraci provádí, a o Oprávněné osobě. Po registraci pověřené osoby nebo zaměstnance (člena) Oprávněné osoby bude jejich účet SMART propojen s účtem jejich Oprávněné osoby. Při registraci je nutné uvádět úplné a správné údaje. Aplikaci je možné používat pouze s jedním uživatelským účtem vedeným pro určitou Oprávněnou osobu (dále jen „Účet“). Po úspěšné registraci bude Oprávněné osobě vytvořen Účet, se kterým je oprávněna disponovat Oprávněná osoba nebo její zaměstnanci (členové) či pověřené osoby.

V případech, kdy se nezdaří autentizace přihlašovacích údajů, při uvedení falešných informací či údajů během registrace, v případě podezření či prokázání zneužití Aplikace nebo Portálu, v případě poškození nebo narušení výkonu Aplikace nebo Portálu, a/nebo v případě porušení technických podmínek nebo těchto podmínek si GROHE vyhrazuje právo zablokovat a zrušit Účet.


4. Bonusové body SMART

Některé produkty GROHE obsahují na vrchní straně balení „Sledovací kód UPI“. V případě zakoupení takového produktu GROHE, může Oprávněná osoba nebo její zaměstnanec (člen) či pověřená osoba tento kód UPI zadat do Aplikace. Po každém zadání kódu UPI do Aplikace budou na Účet připsány bonusové body (dále jen „bonusové body SMART“). Tyto bonusové body SMART lze prostřednictvím Portálu vyměnit za odměny dle aktuální nabídky GROHE uvedené na Portálu. GROHE neposkytuje za bonusové body SMART finanční náhradu.

Kódy UPI se na produktech GROHE nemusejí nacházet. Jednotlivé UPI kódy lze zadat do Aplikace pouze jednou. Pokud byl kód UPI již použit (a to i jinou Oprávněnou osobou), nevzniká žádný právní nárok na jeho převedení na bonusové body SMART.

Bonusové body SMART mají platnost pouze v roce, ve kterém byly získány (počínaje okamžikem připsání bonusových bodů na Účet), a v roce následujícím. Po uplynutí této doby, platnost bonusových bodů SMART automaticky zaniká a nelze je již vyměnit za odměny dle aktuální nabídky GROHE na Portálu.

V případě zneužití bonusových bodů SMART, především v případě použití kódu UPI bez zakoupení produktu GROHE, si GROHE vyhrazuje právo takto nabyté bonusové body SMART vymazat z Účtu a zablokovat nebo zrušit Účet.

Odměny, které lze prostřednictvím bonusových bodů SMART získat, jsou jmenovitě uvedeny na Portálu dle aktuální nabídky GROHE. Jeden bonusový bod SMART má hodnotu přibližně 0,10 EUR. GROHE si vyhrazuje právo hodnotu bonusových bodů SMART kdykoliv jednostranně změnit. Společnost GROHE není povinna vyměnit bonusové body SMART v případě, že za ně již byla poskytnuta odměna. Bonusové body SMART jsou odečítány z Účtu poté, co byly vyměněny za odměny. GROHE neposkytuje na odměny získané výměnou za bonusové body SMART žádnou záruku a nenese za tyto odměny žádnou právní odpovědnost.

Bonusové body SMART nejsou směnitelné za peníze. GROHE nenese odpovědnost za ztrátu bonusových bodů SMART.


5. Losování cen

GROHE může provádět dodatečné losování cen na základě sběru určitých kódů UPI. Losování cen a jejich výběr probíhá výhradně na základě vlastního uvážení GROHE. Může se odehrávat v pravidelných i nepravidelných intervalech a nebude ohlašováno předem. GROHE si vyhrazuje právo losování cen kdykoliv přerušit bez předchozího upozornění.

Vylosování výherci budou o výhře informováni prostřednictvím e-mailu a upozornění v Aplikaci. Jména vítězů nebudou veřejně publikována. Po předání cen vítězi nenáleží společnosti GROHE žádné dodatečné povinnosti. Ceny patří osobě, která provedla zadání kódu UPI do Aplikace, nikoliv Oprávněné osobě. GROHE neposkytuje na ceny získané slosováním žádnou záruku a nenese za tyto odměny žádnou právní odpovědnost. Ceny nejsou směnitelné za peníze.


6. Daně, poplatky a ostatní srážky

Úhrada veškerých daní, poplatků a ostatních srážek spojených se získáváním, používáním a přijímáním odměn a cen v rámci programu SMART je výlučnou odpovědností člena programu, není-li stanoveno příslušnými právními předpisy jinak.


7. Ukončení programu SMART

GROHE si dále vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění ukončit možnost registrace zakoupených produktů GROHE přes Aplikaci nebo Portál v rámci programu SMART a ukončit program SMART. Členové budou o případném ukončení informováni e-mailem nebo jiným způsobem, např. formou oznámení v internetovém Portálu. V tomto případě nebude členům umožněno registrovat zakoupené produkty GROHE a získat za ně nové bonusové body SMART. Bonusové body SMART, které byly připsány na Účet do doby ukončení, zůstanou v platnosti a nadále bude možná jejich výměna za odměny uvedené v Portálu. GROHE není povinna vyplácet jakékoliv náhrady škod vzniklé v důsledku ukončení programu SMART nebo ukončení možnosti registrace zakoupených produktů GROHE v rámci programu SMART.


8. Práva na duševní vlastnictví

Veškerá práva (např. autorská práva, práva k ochranným známkám či jiná duševní či průmyslová práva, vč. práv vlastnických) vztahující se k obsahu programu SMART, údajům a ostatním součástem Aplikace a Portálu jsou výhradním majetkem společnosti GROHE a jejich licencovaných partnerů, a tento je chráněn autorskými právy. Veškerý obsah programu SMART je určen pouze pro účely informování uživatelů a členů. Jakékoliv další použití programu SMART, zejména reprodukce, šíření obrázků a textu nebo jejich zveřejňování, není bez výslovného souhlasu společnosti GROHE dovoleno.

Informace získané prostřednictvím Aplikace nebo Portálu jsou určeny výhradně pro osobní použití a výhradně pro účely informovanosti.

Data získaná z Portálu a Aplikace není možné použít, a to jako celek ani jejich části, k vytvoření vlastní databáze, například v podobě jakéhokoliv mediálního souboru pro zpracování obchodních dat, výměnu informací či jiné komerční využití.

Odkazování, integrace nebo kombinace Aplikace nebo Portálu nebo jejich dílčích součástí s jiným softwarem, databází nebo metabází je zakázáno.


9. Záruka za správnost a úplnost

GROHE neposkytuje žádnou záruku za správnost nebo úplnost uvedených informací, popisků, grafických prvků, odkazů nebo ostatního obsahu, který je součástí Aplikace nebo Portálu, a za vhodnost jeho použití.

GROHE si dále vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit a/nebo aktualizovat informace uvedené v Aplikaci nebo Portálu. V některých případech dále nemusí být k dispozici všeobecný popis nebo technické vlastnosti uvedeného zboží.


10. Odpovědnost

GROHE nenese odpovědnost za jakékoliv škody, např. ztrátu dat či bonusových bodů SMART, vzniklé v důsledku nebo při používání Portálu a Aplikace.


11. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Oprávněné osoby nebo jejích členů (např. jméno, příjmení, e-mailová adresa) budou použity společností GROHE výhradně v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Společnost GROHE ukládá a zpracovává osobní údaje pouze pro naplnění účelu stanoveného těmito podmínkami. Shromážděné údaje nebudou prodávány, sdíleny ani předávány třetím stranám. Souhlasem s těmito podmínkami vyjadřuje Oprávněná osoba, osoba provádějící registraci, jakož i jakákoliv jiná osoba využívající program SMART souhlas s ukládáním zpracováním svých osobních údajů společností GROHE.

Souhlasem s těmito podmínkami povoluje Oprávněná osoba, osoba provádějící registraci, jakož i jakákoliv jiná osoba využívající program SMART uložení a následnou analýzu dat o používání Aplikace a Portálu.

Souhlasem s těmito podmínkami povoluje Oprávněná osoba, osoba provádějící registraci, jakož i jakákoliv jiná osoba využívající program SMART společnosti GROHE použití svých osobních údajů k rozesílání newsletterů a k přizpůsobení reklamního obsahu. Osoba provádějící registraci do programu SMART potvrzuje, že je oprávněna jménem Oprávněné osoby přijímat reklamní materiály. Souhlas se zasíláním newsletterů lze kdykoliv odvolat. Součástí každého newsletteru je speciální odkaz, jehož prostřednictvím je možné souhlas odvolat.

Oprávněná osoba, osoba provádějící registraci, jakož i jakákoliv jiná osoba využívající program SMART má právo kdykoliv zažádat o odstranění registrace. V takovém případě GROHE odstraní veškeré uživatelské údaje a ostatní uložená osobní data za předpokladu, že nejsou dále vyžadována.


12. Platné právo

Tyto podmínky se řídí a jsou vykládány v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se výslovně vylučuje.